place: New York City

model: Anna Vorobyeva (Anna V)