Vika Gazinskaya F/W 11.12 | Cycles & Seasons by Mastercard V

Photo: Sergey Platonov